Newsletter
Zľavy akcie a všetky aktuálne informácie ihneď mailom
Zľava8%

Coca Cola, 0,33 l

Coca Cola, 0,33 l

0.60 €s DPH

K dispozici

Kúpiť

Coca Cola

Zľava7%

Tekuté mydlo, 0,475 l, S2 systém, TORK "Premium mini pi

Tekuté mydlo, 0,475 l, S2 systém, TORK "Premium mini pipere", modré

2.39 €s DPH

K dispozici

Kúpiť

príjemná vôňa ideálne na použitie v sprchách šetrné k životnému prostrediu - ekologické označenie Nordic Swan a EU Flower objem: 0,475 l

Zľava6%

Minerálna voda, sýtená, 0,5 l, SAN PELLEGRINO

Minerálna voda, sýtená, 0,5 l, SAN PELLEGRINO

0.96 €s DPH

K dispozici

Kúpiť

jedinečná, prírodne perlivá minerálna voda, ktorá pochádza z talianskych Álp, živá, harmonická a komplexná chuť

Zľava7%

Lepiaca tyčinka, 40 g, HENKEL "Pritt"

Lepiaca tyčinka, 40 g, HENKEL "Pritt"

1.61 €s DPH

Dočasně nedostupné

Kúpiť

jednoduché a čisté lepenie na papier, kartón a fotku bez rozpúšťadiel z textilu sa dá vyprať pri teplote 60 °C

Zľava7%

Obal na certifikáty, plyšový, A4, VICTORIA, zelený

Obal na certifikáty, plyšový, A4, VICTORIA, zelený

4.94 €s DPH

K dispozici

Kúpiť

na dokumenty formátu A4 čierny plyšový obal rozmery: 233x312x7 mm

Poslední novinky
VŠECHNY NOVINKY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci:

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje


INCOMP MEDIA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na
odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás
informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento
účel môžete použiť:
a.) webový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete po prihlásení na Váš účet
na www.incomp.sk v sekcii reklamácie – Vratka, ktorý Vám po vyplnení
vygeneruje číslo dokladu pre vrátenie tovaru. Ak zasielate tovar poštou, balík označte týmto číslom.
b.) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý
môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@incomp.sk. Ak zasielate tovar poštou,
priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám
bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
3. Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu: INCOMP MEDIA, s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,
pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že
bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu
odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).
4. Poškodený tovar
Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
a) Pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky
(počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa
priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo
poškodenej zásielky.
Kuriér: tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu.
Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je
porušená originálna páska incomp.sk, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás pomocou
kontaktného formulára. Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií.
V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku prepravnej spoločnosti. V prípade, že
poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o
poškodení zásielky na adresu predajcu .
b) Osobný odber na prevádzke:
Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie
tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.
Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou
kontaktného formulára na www.incomp.sk v sekcii reklamácie – kontaktujte nás pomocou
webového formulára, najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru
nebudú uznané.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Čítajte ďalej !

 

 

VZOR NA FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

 

 

Predávajúci *:
INCOMP MEDIA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava,adresa pre dorucenie tovaru: INCOMP MEDIA, s.r.o. BRATISLAVSKÁ 123, 91105 TRENČÍN

 

 

Kupujúci (spotrebiteľ **):
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

 


· Číslo faktúry:______________________________________________________________
· Popis tovaru/služby: ________________________________________________________
· Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________
· Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________
· Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________
· Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________
· Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

 

 

Dátum ___________________ Podpis ____________________


*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.